สรุปกิจกรรมและคะแนน

                                            สรุปกิจกรรม/ใบงานในรายวิชา ศท.111: คุณค่าแห่งบัณฑิต


งานกลุ่ม                                                                    

1. โปสเตอร์   (Rubrics)                                                                            5      คะแนน

( เข้าร่วมงาน GenEd Day)                                                       5      คะแนน

2. ดูภาพยนต์ แดจังกึม                                                                                  5      คะแนน

3. บัณฑิตชุมชน                                                                                         15      คะแนน

4แสดงละคร/บทบาทสมมุติ                                                                          5      คะแนน

5. แบบประเมินด้านสิ่งแวดล้อม                                                                   5      คะแนน

6. สิ่งประดิษฐ์ ( Reuse)      (Rubrics)                                                   10      คะแนน

7. จิตอาสา      (Rubrics)                                                                          15       คะแนน

8. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน   (Rubrics)                                      15     คะแนน  

                                                                รวม                                                80

งานเดี่ยว 

1. ใบงานหลักธรรมทางศาสนา                                                                       5     คะแนน 

2. เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        5     คะแนน  

                                                                 รวม                                                 10     คะแนน

เข้าห้องเรียน                                             รวม                                                10     คะแนน

                                                                  รวมคะแนน                                  100   คะแนน