รายชื่อนักศึกษา

Section 9111
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
2-56-01-0001-4 1 น.ส. พรยุพิน บำรุงสรณ์
2-56-01-0011-3 2 น.ส. ยุภาภรณ์ เบ้าสิงห์สวย
2-56-01-0012-1 3 นาย อธิวัฒน์ ปะคำ
2-56-01-0014-7 4 น.ส. วาสนา พวงกุหลาบ
2-56-01-0015-4 5 น.ส. พรธิดา จันทราช
2-56-01-0018-8 6 น.ส. ลัดดาวัลย์ กันทะมุล
2-56-01-0019-6 7 น.ส. จิตรลดา อสุนี ณ อยุธยา
2-56-01-0023-8 8 น.ส. ธิดา โพธิ์ลังกา
2-56-01-0025-3 9 นาย วิโรจน์ สร้อยทองสุข

Section 9121
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
2-56-02-0001-2 1 น.ส. พรนภัส ฉัตรแก้ว
2-56-02-0003-8 2 น.ส. อาริสา พลชุมแสง
2-56-02-0004-6 3 นาย ราเชน นอบน้อม
2-56-02-0008-7 4 น.ส. จีรวรรณ์ อาสาเสนา
2-56-02-0009-5 5 น.ส. อมรพรรณ รักแฟง
2-56-02-0010-3 6 น.ส. เมธาวี จันทร์อร่าม
2-56-02-0011-1 7 น.ส. น้ำฝน ฉายศรีสินธุ์
2-56-02-0012-9 8 น.ส. วรรณิษา สุดา
2-56-02-0013-7 9 นาย อริย์สร ผ่องพรรณวิบูล
2-56-02-0015-2 10 น.ส. จีรนันท์ พหลโยธิน
2-56-02-0016-0 11 นาย ธนินทร เอกธนา
2-56-02-0017-8 12 นาย ธนพงษ์ สถิตอมรธรรม
2-56-02-0018-6 13 นาย ธนพล จตุรเจริญคุณ
2-56-02-0019-4 14 น.ส. มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์
2-56-02-0020-2 15 นาย ธนธกร ไชยบุตร
2-56-02-0021-0 16 น.ส. จิรารัตน์ สังคะสอน
2-56-02-0022-8 17 นาย ปวิธ ตันติแก้วฟ้า
2-56-02-0023-6 18 นาย กฤษฎา ตันติแก้วฟ้า
2-56-02-0024-4 19 นาย อนุสรณ์ ตั้งพาณิชย์เจริญ
2-56-02-0025-1 20 นาย ธนกานต์ ช่วยปล้อง
2-56-02-0027-7 21 น.ส. กมลวรรณ หุ่นดี
2-56-02-0028-5 22 นาย ชัยวัฒน์ ปรางค์รัตน์
2-56-02-0029-3 23 น.ส. ริญญารัตน์ เลิศอัครภานันท์
2-56-02-0030-1 24 นาย ปิติพงษ์ ละอองปลิว
2-56-02-0031-9 25 นาย ทวีศักดิ์ เพิ่มผลชัยกุล
2-56-02-0032-7 26 น.ส. พิราภรณ์ กิตติเรืองทอง
2-56-02-0033-5 27 นาย จารักษ์ กริชเกียรติศักดิ์
2-56-02-0034-3 28 นาย จิรวัฒน์ ฉัตรไชยกิจ
2-56-02-0035-0 29 น.ส. จันทร์ญาภรณ์ ฟองลี
2-56-02-0036-8 30 นาย ทัศน์พล ฉายาพันธุ์
2-56-02-0037-6 31 น.ส. อารีภรณ์ ปิยดำรงกุล
2-56-02-0038-4 32 น.ส. วิภารัตน์ รัตนพงศ์
2-56-02-0039-2 33 น.ส. โสภิสา รุ่งเรือง
2-56-02-0040-0 34 น.ส. สุภาพร วงศ์กาญจนานันท์
2-56-02-0041-8 35 นาย กฤตพัส ขันธวิชัย
2-56-02-0042-6 36 น.ส. จุฑามาศ สกุลมาก
2-56-02-0043-4 37 น.ส. พรลภัส จันเทศ
2-56-02-0044-2 38 นาย สุธรรม เหล่าชินชาติ
2-56-02-0045-9 39 น.ส. พลอยลภัสร์ ขันหาเขตต์
2-56-02-0046-7 40 น.ส. พัชริดา เจริญคมเมธา
2-56-02-0047-5 41 น.ส. วรรณนภา รุ่งเรืองศิลป์
2-56-02-0048-3 42 นาย นิพิฐพนธ์ คงวงศ์ไทย
2-56-02-0049-1 43 นาย ณดล เนื่องคำมา
2-56-02-0051-7 44 น.ส. อมรรัตน์ วังระหา
2-56-02-0052-5 45 น.ส. นิตยา ภูพาที
2-56-02-0053-3 46 น.ส. สุนทรีย์ คงรุ่งเรืองพร
2-56-02-0054-1 47 น.ส. อรทิพย์ หงสาวดี
2-56-02-0057-4 48 นาย ภัทรดนัย สายยืน
2-56-02-0058-2 49 นาย อัคร ทองลักษณะวงศ์
2-56-02-0060-8 50 นาย ไชยรัตน์ ชื่นกมล
2-56-02-0061-6 51 น.ส. จุฑาทิพย์ กาฬปักษี

Section 9131
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
2-56-01-0002-2 1 น.ส. สุกัญญา ใจเข้ม
2-56-01-0003-0 2 น.ส. ธัญสุดา คำสวย
2-56-01-0004-8 3 น.ส. จารุวรรณ กองกี
2-56-01-0010-5 4 น.ส. อริสรา เติมบุญผาติ
2-56-01-0016-2 5 นาย วรุฒ ถิรเสถียรกุล
2-56-01-0017-0 6 น.ส. กมลชนก ตโมนุทกุล
2-56-01-0020-4 7 น.ส. ปลายขวัญ วิมลโนช
2-56-01-0021-2 8 นาย พัฒน์ พาพันธ์
2-56-01-0022-0 9 น.ส. นรินทร์พร แก้วตา
2-56-01-0024-6 10 นาย สรรชัย สังข์ทอง
2-56-03-0002-8 11 น.ส. ภัทรา รักท้วม
2-56-03-0004-4 12 น.ส. สตรี นีลเซ่น
2-56-03-0005-1 13 นาย ชาตรี ธีรภาพรุ่งโรจน์
2-56-03-0006-9 14 น.ส. ธัญธิตา ซื่อตรง
2-56-03-0007-7 15 นาย ทิวากร กุลประสูติดิลก
2-56-03-0008-5 16 นาย สมพร เจริญสุข
2-56-03-0009-3 17 น.ส. สุพรรณวดี กลัดทิม
2-56-03-0010-1 18 น.ส. ชนิกานต์ ศิลกุล
2-56-03-0011-9 19 นาย ชนินทร ศิลกุล
2-56-03-0012-7 20 น.ส. ลักษิกา คำขำ
2-56-03-0014-3 21 นาย รณกร จันทร์แจ้ง
2-56-03-0015-0 22 นาย นันทพัทธ์ พิพัฒจิรโชติ
2-56-03-0016-8 23 น.ส. กัลป์ปภัส ทองปิยรุจวัชร์
2-56-03-0017-6 24 นาย เฉลิมพล ศรีวัฒนาพรกุล
2-56-03-0018-4 25 น.ส. ศรัณย์ภรณ์ เทพคุณ
2-56-03-0019-2 26 น.ส. พัชราพรรณ มวลมนตรี
2-56-03-0020-0 27 น.ส. กายกัญญ์กร จันทร์ประสิทธิ์
2-56-03-0021-8 28 น.ส. นิษฐกานต์ โชติวิศาลพงศ์
2-56-03-0022-6 29 น.ส. หทัยพัชร์ เชื้อพลบ
2-56-03-0023-4 30 นาย วิษณุ เดื่อมขันข์มณี
2-56-03-0024-2 31 นาย สุรนาท ฉิมเพลิดนาม
2-56-03-0025-9 32 นาย กุญช์ภัช อัคคีเดช
2-56-03-0026-7 33 น.ส. นภัสภรณ์ งามชัยพิสิฐ
2-56-03-0027-5 34 นาย ศราวุฒิ ลีพรหมรัตน์
Comments