ลงพื้นที่ชุมชน

เอกสารประกอบคู่มือ

เอกสารประกอบคู่มือ 1 แบบเก็บข้อมูลชุมชน

แบบเก็บข้อมูลชุมชน

แบบเก็บข้อมูลชุมชน นี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของวิชา GE 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต

หัวข้อ บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง: บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน โดยมีหัวข้อการสัมภาษณ์ดังนี้

imageวันที่เก็บข้อมูล...................................

สถานที่เก็บข้อมูล หมู่ที่........... ตำบล............................... อำเภอ...................................... ปทุมธานี

ผู้นำชุมชนหรือผู้ประสานงานในชุมชนที่ไปพบชื่อ.............................................................................

image

1.     ข้อมูลทั่วไป

1.1 จำนวนครัวเรือนในชุมชน..........................ครัวเรือน   จำนวนประชากร................... คน

1.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป

1.3 สภาพชุมชน (สภาพบ้านเรือน ไร่นา สวน ถนน ขยะ มลภาวะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น)

2. สัมภาษณ์ครอบครัว 3 ครอบครัว

2.1 จำนวนสมาชิกในครอบครัว....................คน

2.2 สมาชิกครอบครัวที่กำลังเรียน.................คน เรียนในระดับชั้น......  สถานที่เรียน..............

2.3 อาชีพของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน.............................................................................

2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว........................... บาท เพียงพอหรือไม่........................

ถ้าไม่เพียงพอทำอย่างไร......................................................................................................

2.5 อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มากี่ปีแล้ว................................ บ้านเกิดอยู่ที่........................................

2.6 คิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบรุนแรงของชุมชนนี้คืออะไร........................................

ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร.........................................................................................

ชุมชนทำอย่างไรกับปัญหานี้...............................................................................................

3. ท่านคิดอย่างไรกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ............................

...............................................................................................................................................

4. คำถามอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องการรู้.............................................................................................

...............................................................................................................................................

ดัดแปลงจาก แบบเก็บข้อมูลชุมชน วิชา TU 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

imageผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เอกสารประกอบคู่มือ 2 ข้อควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน

การแสดงออกเบื้องต้นในการสร้างสัมพันธภาพ คือ การยิ้ม การกล่าวสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น

พฤติกรรมในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

 แสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นปกติและมีมารยาท

 แสดงออกด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมิตร

 แสดงออกถึงการยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย

 แจ้งจุดประสงค์ของการเข้าไปในชุมชน

 แสดงออกให้เหมาะสมกับเงื่อนไข และสถานการณ์ในขณะนั้น

การสื่อสารในงานชุมชน

1. เมื่อได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งกับความรู้สึกและประสบการณ์ของเรา อย่างเพิ่งขัด เพราะอาจเป็นความรู้ใหม่ และเป็นการช่วยให้การพูดคุยราบรื่นต่อไปได้

2. การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง

3. พูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการตั้งคำถามที่เหมาะสมระหว่างการสนทนา

หลักจิตวิทยาสังคมในการศึกษาชุมชน

ในการเข้าไปศึกษาหรือทำงานกับชุมชน บุคคลที่เข้าไปศึกษาหรือทำงานในชุมชน ควรมีหลักจิตวิทยาเพื่อให้การทำงานโดยไม่ไปสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านจากใครคนใดคนหนึ่งในชุมชน ขณะเดียวกันควรจะทำให้เกิดความร่วมมือ ความเป็นมิตรให้เกิดขึ้น ซึ่งพื้นฐานในการวางตัว ได้แก่

1. ปราศจากอคติ

2. เป็นมิตรกับทุกฝ่าย

3. หลีกเลี่ยงการนำกรอบความคิดของตนเองไปตัดสินถูกผิดกับความเชื่อและพฤติกรรม ชาวบ้าน

4. หลีกเลี่ยงในการสร้างความขัดแย้งกับชาวบ้านในชุมชน หรือไม่เป็นผู้ที่ทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่ขยายออกไป

ข้อมูลจาก การศึกษาชุมชนโดย นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์และคณะ(2547)