จิตอาสา

รายงานกลุ่ม

กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม

วิชา ศท.111 คุณค่าแห่งบัณฑิต

(แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาและการมีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม)

 

ชื่อกิจกรรม                   ............................................................................................................................................

วันที่ทำกิจกรรม          ............................................................................................................................................

สถานที่ทำกิจกรรม     ............................................................................................................................................ 

การเข้าร่วมกิจกรรม                        ในฐานะ [......] ผู้จัดกิจกรรม หรือ [......] ผู้ร่วมกิจกรรม

สมาชิกในกลุ่ม             มีทั้งหมด...............คน ดังนี้

Section...................กลุ่มที่.........

ลำดับที่ 1 ชื่อ-นามสกุล................................................... รหัสนักศึกษา..............................................เลขที่.........

ลำดับที่ 2 ชื่อ-นามสกุล................................................... รหัสนักศึกษา..............................................เลขที่.........

ลำดับที่ 3 ชื่อ-นามสกุล................................................... รหัสนักศึกษา..............................................เลขที่........

.ลำดับที่ 4 ชื่อ-นามสกุล................................................... รหัสนักศึกษา..............................................เลขที่.........ฯลฯ

 

ลักษณะรายงานกลุ่ม

-   นักศึกษารวมกลุ่มกัน ออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

- ระบุถึงสาเหตุและความเป็นมาของกิจกรรม/โครงการ และถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (วีดิโอ)  บรรยายกิจกรรม ระบุถึงสาเหตุและความเป็นมาของกิจกรรม รวมทั้งเขียนสรุปความรู้ที่สมาชิกแต่ละคนได้รับในการทำกิจกรรมนั้นๆ ด้วย (นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นของตน ในประเด็น ประโยชน์และข้อคิดเห็นของข้าพเจ้าในการทำกิจกรรมครั้งนี้รวบรวม/เรียบเรียงลงในเล่มรายงาน)

- นักศึกษาทุกกลุ่ม นำเสนอลักษณะกิจกรรมที่ไปทำมา หน้าชั้นเรียน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ กลุ่มอื่น และนำรูปเล่มรายงานส่งอาจารย์ผู้สอน ภายในวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนนรายงานกลุ่มเรื่อง กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม’ (15 คะแนน)  

- ชื่อกิจกรรม ระบุได้ชัดเจน                                                                                     3              คะแนน

- สาเหตุและความเป็นมาของกิจกรรม ระบุได้ชัดเจน                                        2              คะแนน

- ลักษณะกิจกรรม เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จริง                                5              คะแนน

- การสรุปความรู้ที่ได้รับ และการแสดงความคิดเห็นในรายงาน                      3              คะแนน

- ความสวยงาม เรียบร้อย ของรูปเล่มรายงาน                                                       2              คะแนนĉ
Saowanee Maneesangsakorn,
Jun 15, 2013, 2:09 AM
Comments