กิจกรรม

    ครั้งที่ 1- 15 มิถุนายน 2556
 1. งาน!! Pretest goo.gl/EiY6o
 2. แดจังกึมตอนที่ 2  http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242897779M0
 3. งาน!! กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการดูแดจังกึม ได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมอะไรบ้าง อย่างไร (เขียนส่ง)
 4. อาจารย์อธิบายการลงพื้นที่ชุมชน และจิตอาสา
    ครั้งที่ 2 - 15 มิถุนายน 2556
 1. คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. งาน!! เลือกประเภทในการใช้ชีวิตว่าตนเองเป็น สุขนิยม อสุขนิยม อัตถาวนิยม หรือมนุษย์นิยม เพราะอะไร (เขียนส่ง)
 3. คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน
    ครั้งที่ 3 - 22 มิถุนายน 2556
 1. บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง  
 2. ควมเหลื่อมล้ำทางสังคม http://www.youtube.com/watch?v=rG0ZoMCBnKk
 3. งาน!! จับกลุ่มเขียน 5 ปัญหา
  • ปัญหาสำคัญของประเทศไทยคืออะไร
  • สาเหตุของปัญหานั้นมาจากอะไร 
  • หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 
  • ปัญหาดังกล่าวแก้ไขด้วยวิธีใด

ครั้งที่ 4 - 22 มิถุนายน 2556

 1. งาน!! นำเสนอปัญหาสังคม และแนวทางการแก้ไข (ตัวแทน หน้าห้อง)
 2. งาน!! จับกลุ่มหาแนวทางปฏิบัติในการลงพื้นที่ชุมชุน (ส่งรายชื่อ)
     ครั้งที่ 5 - 29 มิถุนายน 2556
 1. มนุษย์กับกลไกลของสังคม
 2. งาน!! การนำเสนอการวางแผนหรือผลการลงพื้นที่ชุมชนอย่างสั้น (กลุ่มละ 3 นาที)
     ครั้งที่ 6 - 29 มิถุนายน 2556
 1. งาน!! การแสดงบทบาทสมมุติ สร้างสถานการณ์เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท สะท้อนสังคม 10-12 นาที (งานกลุ่ม 10 - 12)
     ครั้งที่ 7 - 6 กรกฎาคม 2556
 1. งาน!! นำเสนอพร้อมส่งรายงานการลงพื้นที่ชุมชน 
  รูปแบบรายงาน
     หน้าปก
     คำนำ
     สารบัญ
     ส่วนที่ 1 ความเป็นมาเกี่ยวกับชุมชน
     ส่วนที่ 2 ลักษณะชุมชน (มีการครัวเรือน จำนวนประชากร สภาพชุมชน (สภาพบ้านเรือน ไร่ นา สวน ขยะมลภาวะ
                 ความมี ระเบียบเรียบร้อย)
     ส่วนที่ 3 การวางแผนลงพื้นที่ชุมชน (มีการนัดประชุมกี่ครั้ง รวมภาพบรรยากาศ การกำหนดใครทำหน้าที่อะไร
                จะทำอย่างไร ติดต่อใคร)
     ส่วนที่ 4 การลงพื้นที่ชุมชน (สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม)
     ส่วนที่ 5 ปัญหาของชุมชนที่พบ (ทั้งจากการสอบถาม และจากการสังเกต)
     ส่วนที่ 6 การแก้ัปัญหาให้ชุมชน (ทั้งในระดับตัวเรา ระดับหน่วยงาน และระัดับประเทศ)
     ส่วนที่ 7 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวในการลงชุมชน (จากประสบการณ์ที่กลุ่มเราพบ และต้องการแนะนำผู้อื่น)
     ส่วนที่ 8 ภาคผนวก (แบบสอบถาม)

  การนำเสนอ
     รายงานสั้นๆ ในเวลาไม่เกิน 10 นาที โดยเน้นการนำเสนอในส่วนที่ 5, 6 และ 7 ในรายงาน โดยจะใช้ PowerPoint, StoryBoard หรือบรรยายประกอบภาพเท่านั้นได้
    ครั้งที่ 8 - 6 กรกฎาคม 2556
 1. นำเสนองานการลงพื้นที่ชุมชน (ต่อ)
 2. Environment
    ครั้งที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2556
 1. งาน!! ส่งงาน Reuse
  เกณฑ์การให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
 2. งาน!! ส่งงานโปสเตอร์ยกระดับคุณค่าบัณฑิต
    ครั้งที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2556
 1. ระบบนิเวศวิทยา
 2. งาน!! กลุ่ม 2-3 คน ดูวิดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=-ar2TwQL5hM
  วิเคราะห์การสร้างกระเช้าที่ภูกระดึงว่าส่งผลดี และผลเสียอย่างไร และนักศึกษาเห็นว่าควรสร้างหรือไม่ พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
  ส่งวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
   ครั้งที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2556
 1. งาน!! ส่งงานจิตอาสา
 2. รูปแบบรายงาน
     หน้าปก
     คำนำ
     สารบัญ
     ส่วนที่ 1 ความเป็นมา(ของการทำกิจกรรมจิตอาสา ทำไมถึงเลือกทำกิจกรรมนี้)
     ส่วนที่ 2 ลักษณะสถานที่หรือหน่วยงาน (ที่ไปทำจิตอาสา)
     ส่วนที่ 3 การวางแผนและเตรียมตัว
     ส่วนที่ 4 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา (บรรยาย พร้อมภาพประกอบ)
     ส่วนที่ 5 ผลการดำเนินการ และประโยชน์ที่ได้รับ
     ส่วนที่ 6 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไข  (ถ้ามี ในทุกด้าน)
     ส่วนที่ 7  ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
  การนำเสนอ
  รายงานสั้นๆ โดยใช้การนำเสนอในรูปแบบวิดีโอไฟล์ หรือทำ Storyboard ในการเล่าเรื่องต่างๆ ที่ได้ไปดำเนิการมา
 3. จิตอาสาคืออะไร
 4. งาน!! นำเสนอการดำเนินงานจิตอาสา
   ครั้งที่ 12 - 20 กรกฎาคม 2556
 1. งาน!! ส่งงานใบงานวิเคราะห์การสร้างกระเช้าที่ภูกระดึง
 2. มนุษย์กับคุณธรรมจริยธรรม
 3. งาน!! เดี่ยว หลักธรรมทางศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร
   ครั้งที่ 13 - 27 กรกฎาคม 2556
 1. งาน!! การแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน
 2. ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ http://assessment.bu.ac.th
 3. ประเมินการเรียนการสอนวิชา GE111 โดยแยกทำแต่ละ  Section
  Section 9111 --> http://bit.ly/56_1_ge111_9111
  Section 9121 --> http://bit.ly/56_1_ge111_9121
  Section 9131 --> http://bit.ly/56_1_ge111_9131
   ครั้งที่ 14 - 27 กรกฎาคม 2556
 1. กำเนิด Asean Community 
  AEC - EP1
  AEC - EP2
  AEC - EP3
  AEC - EP4
  AEC กับผลกระทบเชิงลบ
 2. เศรษฐกิจพอเพียง
 3. งาน!! 5 คน เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร นำมาใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตได้อย่างไร http://goo.gl/1xV9wp
 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 5. งาน!! Post-test http://goo.gl/PZa5tl