Course Outline

ชื่อรายวิชา         คุณค่าแห่งบัณฑิต                               

รหัสวิชา               ศท.111

จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต

ผู้ประสานรายวิชา           ผศ.ยุบลวรรณ  ตั่นเธียรรัตน์

รายละเอียดวิชา

  ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต  การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษาในความหลากหลายของ ระดับอุดมศึกษา  การเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัยที่ดี(Characteristic Building)   การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคม

   เพื่อจะพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่ลักษณะของความเป็นบัณฑิตมหาชน

 2    เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม พฤติกรรมความสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมเช่น  การพัฒนา

มนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการแสดงออก ความเข้าใจในบทบาทความร่วมมือกัน การปรับปรน (Accommodation) รวมถึงการจัดระเบียบทางสังคม

3.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเกี่ยวพันของมนุษย์และธรรมชาติ

 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการนำหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเพื่อสร้างทักษะและคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะจบออกมาให้เป็นบัณฑิต เพื่อเป็นพลังพัฒนาและแก้วิกฤตของสังคม

 การมีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันดีของนักศึกษา

 5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมชีวิตทางสังคมทุกมิติ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์


สื่อการสอน

                                1.  ใบความรู้

                          2.  แบบทดสอบ

                          3.   สไลด์

                          4.  คลิบวิดิโอ

กิจกรรม

                                 1. การบรรยาย

                           2. ทำแบบฝึกหัด

                           3. กิจกรรมกลุ่ม

                           4. อภิปรายกลุ่ม                         

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

คู่มือการสอนวิชาคุณค่าแห่งบัณฑิต

 

หลักเกณฑ์และการวัดผล

      คะแนนการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติ

   รวมคะแนนเต็ม                100  คะแนน

 

1.  ฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกันทุก Section ในวันจันท์ที่ 17 มิถุนายน 2556

       ห้อง RA3-501  เวลา 14.00  -16.30  หัวข้อ วิถีชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

2.   ฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกันทุก Section ในวันจันท์ที่ 15กรกฎาคม 2556

       ห้อง RA3-501  เวลา 14.00  -16.30  หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชาติ

3.  วัน GenEd  Day  วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (วันซ้อม  เตรียมงาน)

      วันที่ 17 กรกฎาคม  2556   วันจัดงาน


ครั้งที่

เนื้อหาวิชา

1

1.2 การเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัยที่ดี

(Characteristic Building) ได้แก่

          - ฟังเป็น

          - เปิดใจกว้าง

           - เรียนรู้เรื่องรอบตัว

           - แสดงออกถึงการใช้เหตุผล

           - คนเคารพกติกา

           - คนรักการปรองดอง

            - คนมีวินัยในตนเอง

2

1.3  การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคม

- คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน

- การศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง, การเผชิญและการแก้ไขปัญหาชีวิต

3

 1.4 บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน) (เดิม ครั้งที่ 4)

 

4

1.4 บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน) (เดิม ครั้งที่ 5)

 

5

2.  มนุษย์กับกลไกของสังคม

- รูปแบบและกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์

- สถานภาพและบทบาททางสังคม (เดิมครั้งที่ 6)

6

2.  มนุษย์กับกลไกของสังคม (ต่อ)

- รูปแบบและกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์

- สถานภาพและบทบาททางสังคม (เดิมครั้งที่ 7)

7

1. วิถีชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.1 ชีวิตการเรียนและการใช้ชีวิตของ  

    นักศึกษา

    - หน้าที่ของการเป็นนักศึกษา

    - อุดมศึกษากับเป้าหมายของชีวิตและวิชาชีพ

8

3. มนุษย์ในแวดวงของธรรมชาติ

- ความเกี่ยวพันมนุษย์และธรรมชาติ

- ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     - สภาวะแวดล้อมของมนุษย์  และความหลากหลายของระบบนิเวศ

      -   ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

      -   วิกฤติการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

9

 - การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

            - ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

            - จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : หนทางอยู่รอดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           - หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

           - ตัวอย่างการใช้และการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ

 

10

 4. มนุษย์กับคุณธรรมจริยธรรม

การปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน

        -  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ได้แก่

ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม

          - คุณธรรมตามกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                

           - การใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม

11

- แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับความมั่นคงของชาติ

12

- การมีจิตอาสาและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม


13

   5. มนุษย์กับกระแสโลก

       - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

         - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

 

14

     -การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจComments